Stiftelsen

Syftet med stiftelsen är att främja den finsk- och svenskspråkiga handelsutbildningen och möjligheterna att studera merkantila ämnen i Åbo. Stiftelsen uppfyller sitt syfte genom att bevilja stipendier för forskning och projekt som stödjer handelsutbildning. Stiftelsen kan även främja utbildningen på andra sätt, till exempel genom att hyra ut lokaler för undervisningsändamål eller bostäder till studerande och forskare.

Ställning

Stiftelsen delar årligen ut stipendier till handelsvetenskaplig forskning. År 2016 var summan cirka 50 000 euro. Stöd kan beviljas forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo. Styrelsen beviljar stipendier på basen av inkomna ansökningar. Ansökningstiden är på hösten.

Stiftelsen beviljar dessutom årligen stipendier till studerande som avlägger grundexamen vid Åbo yrkeshögskola, Åbo handelshögskola, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Åbo yrkesinstitut. År 2017 var summan cirka 25 000 euro. Undervisningspersonalen avgör vilka studerande som får stipendier. Stipendierna delas vanligen ut i slutet av höst- och vårterminerna. Stiftelsen kan även besluta att stöda olika projekt som främjar handelsutbildningen.

Stiftelsen äger en fastighet på Klockringaregatan 9–11 (se bilden). Den är uthyrd till Åbo stad och inhyser det finskspråkiga utbildningsprogrammet för företagsekonomi och det svenskspråkiga utbildningsprogrammet för informations- och kommunikationsteknik vid Åbo yrkesinstitut.