Ansök om stipendium

Stiftelsen för Handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo.

Nästä ansökningstiden för forskarsstipendier är i september 2024.  

Sökande som beviljats stipendium meddelas per e-post. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats. Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i ansökningsblanketten.

Nästä ansökningstiden för konferensresor är i början av året 2024. 

Anvisningar för ifyllande av ansökningsblankett

Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo beviljar stipendier för forskning och fortsatta studier inom handelsämnen. Stöd kan beviljas till forskare och forskarstuderande vid läroinrättningar i Åbo.

Ansökningstiden börjar 1.9.2021, en ansökningsblankett ska fyllas senast 30.9.2021 på stiftelsens webbplatsen.

Stipendier beviljas inte för konferensresor, utrustning eller motsvarande kostnader och kan högst uppgå till 5 000 euro per gång.

Ett stipendium kan beviljas högst två gånger till en sökande för samma forskning.

Sökande som beviljats stipendium meddelas per email. Inga uppgifter gällande beviljade stipendier ges per telefon. Stiftelsen överlåter ej utlåtanden som skickats in.

Beslutet om stipendier fattas i slutet av november. Stipendieutdelningen äger rum i december varje år och stipendiaterna offentliggörs därefter på stiftelsens webbplats.  Detaljerade ansökningsanvisningar publiceras i samband med ansökningsblanketten.

Anvisningar

  • Ansökningsblanketten fylls i elektroniskt. Det är obligatoriskt att fylla i alla fält i ansökan. Det räcker inte med att hänvisa till bilagor.
  • Samma ansökningsblankett används av alla sökande, såväl privatpersoner som arbetsgrupper.
  • Ifall sökande är en arbetsgrupp, söks stipendiet av arbetsgruppens ledare. Arbetsgruppens samtliga medlemmar bör nämnas i stipendieansökan. Observera att ifall stipendiet är avsett för endast en medlem av arbetsgruppen, bör denna person ansöka om stipendiet i sitt egna namn.
  • Finansiering som erhålls under tiden stipendieansökningarna behandlas bör omedelbart meddelas stiftelsen.

Bilagor

  • Nedanstående bilagor är obligatoriska och bifogas ansökningen i pdf-format
  • 1 sidas abstrakt av forskningsplanen, inkl. forskningens betydelse, tidtabell samt finansieringsplan
  • Forskningsplan
  • Meritförteckning eller CV som inkluderar publikationsförteckning

Utlåtanden