Stipendiaterna berättar

På denna sida får stipendiaterna berätta om forskningsprojekt som genomförts med stiftelsens stöd.

Taru Konst, FT, KTL

Överlärare, forsknings- och utvecklingsansvarig, innovationspedagogik Åbo yrkeshögskola, Teknik, miljö och ekonomi                       

”Jag ansökte om ett stipendium av Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo för att skriva en forskningsartikel om organisationsutveckling med hjälp av innovationspedagogik. Jag hade en omfattande samling material och erfarenhet av ämnet som jag tack vare stipendiet kunde omsätta i en engelskspråkig artikel, som sedan publicerades i en vetenskaplig tidskrift och presenterades på en konferens. Jag skrev även en specialistartikel om ämnet på finska som publicerades i Turun Sanomat i juli 2017.

Utan stiftelsens stöd hade artikeln antagligen aldrig blivit skriven. Nu är resultaten fritt tillgängliga och olika organisationer kan dra nytta av dem. Artiklarna inkluderar konkreta exempel på utvecklingsprocesser i olika organisationer som använder sig av innovationspedagogik.

Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo erbjuder regionalt stöd för att främja landskapets utveckling och förbättra dess konkurrenskraft. Genom att stödja handelsutbildning bidrar stiftelsen även till uppkomsten av ny kunskap med praktiska tillämpningar.

Jag uppskattar stiftelsens breda och multidisciplinära perspektiv på vad handelsutbildning kan inkludera, det är ett bra exempel på modern kunskapsutveckling. Min forskning var främst fokuserad på pedagogik, men stiftelsen insåg dess potential som ett verktyg för organisationsutveckling.

Mitt jobb är att utveckla undervisningen på Åbo yrkeshögskola som en del av ett utvecklingsteam. Jag åker runt och utbildar olika typer av organisationer i att utnyttja pedagogik, deltar i utvecklingsprojekt och arbetar framför allt med att främja inlärningen för att ge alla som går ut yrkeshögskolan färdigheter lära sig nytt och ha nytta av även i dagens föränderliga arbetsliv. Studerande med beredskap att kontinuerligt lära sig nya saker kan hjälpa sina framtida arbetsgivare att bli framgångsrika och utvecklas tillsammans med dem.”

Otto Rosendahl, KTM

Doktorand inom marknadsföring vid Åbo handelshögskola

”Jag började som forskarstuderande hösten 2014 och kommer att bli klar med min avhandling 2019 om allt går enligt forskningsplanen. Mitt mål att utarbeta ett koncept för värdestyrda inköp som en del av företagens inköpsstrategi.

Det är ett viktigt ämne, eftersom en kundorienterad marknadslogik håller på att växa fram mellan företag, där man snarare än att köpa och sälja specifika produkter och tjänster fokuserar på vad som bäst stödjer det köpande företagets verksamhet och resultat. För att kunna dra nytta av en kundorienterad marknadslogik behöver företagen ha rutiner till stöd för värdestyrt beteende. Värdestyrda företag utnyttjar de kunskaper och färdigheter som uppkommer genom växelverkan med andra för att öka relationens fördelar för affärsverksamheten. Värdetänkandet kommer till uttryck i argumentation och öppenhet, det vill säga att företagen lyfter fram sina egna synpunkter som mål för sina affärsrelationer, men är samtidigt redo att låta sig påverkas av de mål som föreslås av motparten. Intervjumaterialet som jag samlat ihop för min avhandling tyder på att värdebaserade modeller är vanliga på B2B-marknaden, men att det också finns betydande utmaningar att lösa.

Jag har också personlig erfarenhet av värdestyrda samarbeten, till exempel i mitt första CRM-projekt, där utmaningen var samordningen mellan säljarna på ett företag. Tillsammans med en CRM-konsult och företagets underhållschef kom vi på idén att även utnyttja CRM-systemet inom underhållsverksamheten. Projektet utökades och i slutändan visade det sig att utvecklingen av underhållsprocesserna hade lika stor betydelse för resultatet som försäljningsprocesserna. Projektet inkluderade även ett flertal delmål. CRM-projektet lyckades över alla förväntningar tack vare att alla aktörer tog en aktiv roll i utformningen av inköpsmålen.

Jag uppskattar verkligen stödet från Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo. Jag anser att man i Åbo gjort ett bra jobb med att locka hit begåvade studerande med ett bra tillväxt- och innovationsklimat. Det är dock inget man kan ta för givet, utan kräver kontinuerliga insatser. Hembygdskärlek kan och bör innebära att man vill ge sitt stöd till viktiga samhällsinstitutioner. Jag tycker stiftelsen har hittat ett klokt sätt att använda sina tillgångar genom att främja handelsutbildningen i Åbo.

Jag blev ekonomiemagister från Åbo handelshögskola år 2014. Mina föräldrar är företagare och jag är släktens första magister, men även min syster och kusin har börjat sina studier på handelshögskolan.

Nu arbetar jag heltid som forskare och doktorand inom marknadsföring. I arbetet ingår även administrativa uppgifter, undervisning och ett antal fortsättningskurser, bland annat vetenskapsfilosofi och universitetspedagogik.”